خنده ی خورشید

درخواست حذف این مطلب


 
                            خودم عاشق این ع شم و اسمشو گذاشتم: خنده ی خورشید    

فکر می کنم از اون دسته ع اییه که آدم با دیدنش بی اختیار لبخند میزنه

                                

                            کراواتت کجه آقا 


مسعود داشت ازش ع می گرفت و هی می گفت به دوربین نگاه کن ولی او بازیش گرفته بود و به من نگاه می کرد. واسه اینکه حواسشو پرت کنم گفتم دستتو تو جیبت اگه نمی دونی جلوی دوربین چکار کنی. کرد اما بازم به من زل زد. همگی بعد از این ع با هم خندیدیم.

خیلی ازش ع می گرفت. گاهی با ژست گاهی طبیعی که بهرحال همشون برای من قشنگ بودن