بعضی خبرها...

درخواست حذف این مطلب

کامیار شاپور تنها فرزند فروغ فرخزاد درگذشت


او در پارکهای تهران ساز میزد تا درآمد ب کند، اطرافیانش میراث پدرش را بالا کشیدند و ناشران از فروش کتاب های مادرش هم چیزی به او ندادند!


دلم گرفته است

دلم گرفته است

به ایوان میروم و انگشتانم را

بر پوست کشیده شب می کشم

چراغهای رابطه تاریکند


چراغهای رابطه تاریکند

ی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

ی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی است


فروغ فرخزاد محبوبم